cách dùng “start to” và “start v-ing”?

1 min read

Quan điểm cá nhân, thực ra nghĩa không khác nhau là mấy:

Start to + V: bắt đầu để làm 1 việc nào đó–> nhấn mạnh vào công việc mình định làm

Start Ving: Bắt đầu làm một việc nào đó –> nhấn mạnh vào thời điểm bắt đầu.

Stop thì phân biệt rõ ràng hơn:

Stop to +V : dừng lại để làm 1 công việc nào đó.

Stop Ving: dừng một công việc nào đó lại.

Thân,

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *